Gallery รวมภาพ
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
ศาลแรงงานภาค 4
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมศาสนา
กิจกรรมขยายงาน
กิจกรรมครอบครัว
กิจกรรมโรตารี่
กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมวันเกิด
แนะนำพิเศษOnline: 1 user(s)


 

ประเภท: กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

ท่านพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมระบบบริการโรงพยาบาลเอกอุดร
15-02-2015 Views: 2413
ท่านพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี รับมอบกระเช้าของขวัญจาก ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร พร้อมด้วย อาจารย์แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล ประธานคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกอุดรและคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริการของโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557


ประเภท: กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
»สวัสดีปีใหม่ 2558 พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.บุนสวน พมสุพา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาวอาเซียน
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 นพ.ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ ที่ปรึกษา บริษัท GMA Global Assistance
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 นายแพทย์สุพจน์ มังกร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย
15-02-2015
»ท่านพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมระบบบริการโรงพยาบาลเอกอุดร
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ส.ป.ป.ลาว
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E. Kim Soo Gwon เอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E. Michael Grau เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำกรุงเวียงจันทน์
17-07-2019
»สวัสดีปีใหม่ 2558 Mr.Subir Dutta เลขาเอก สถานทูตอินเดียประจำ ส.ป.ป.ลาว
15-02-2015
»Mr.Ryotaro Suzuki, Minister Deputy Chief of Mission สถานทูตญี่ปุ่น ประจำ ส.ป.ป.ลาว
15-02-2015
»Mr.Jose Carlo G, morales, Third Seeretary and Vice Consul, Embassy of the republic of the Phillippin
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 Mr.Pham Van Khanh, Counseller Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 Prof. Dr.Bosangkham Vongdara รมต.กระทรวงแถลงข่าว การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ลาว
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 Mr.Liang Jianjun ที่ปรึกษาการเมืองของสถานทูตจีน ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E.Yves Carmona เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E. Dr.Emran Bin Bahar เอกอัครราชทูตบูรไน ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E.Kyaw Soewin เอกอัครราชทูตพม่า ประจำกรุงเวียงจันทร์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 Mr.Scott LOH Chee Heong,Charqed Affaires, Embassy of the Republic of Singapore
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 Mrs.Bayartogtokh Batsanaa ภริยาเอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E. Irmawan Emir Wisnandar เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 H.E Than Tai Hing เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำกรุงเวียงจันทน์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 จาก คุณวิเวทย์ วิไชโย อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาอาน จ.เลย
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านเดือนฉาย จิวาศักดิ์อภิมาศ ประธาน กรรมการบริษัทในเครือวิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ดร.ณัติเทพ พิทักษาณุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 นายกฯ อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
15-02-2015
»คุณชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมระบบริหาร
15-02-2015
»ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์
15-02-2015
»สวัสดีปีใหม่ 2558 คุณชวลิต ประวะภูโต ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานธุรกิจอุดรธานี
15-02-2015
»รับมอบหมวกและเกียรติบัตร
10-02-2015
»เยี่ยมชมระบบ
10-02-2015
»มอบรางวัลพิเศษการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มณฑลทหารบกที่ 24
10-02-2015
»รับมอบกระเช้าปีใหม่
10-02-2015
»พิธีเปิดธนาคารธนชาต
20-07-2019
»Krungsri Exclusive Luncheon
10-02-2015